ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 887 75 21 983 887 75 21 983
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 79 79 79 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 29 29 29 29
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 50 50 50 50
วิศวกรรมไฟฟ้า 376 36 21 433 376 36 21 433
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 240 36 21 297 240 36 21 297
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 68 68 68 68
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 68 68 68 68
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 232 32 264 232 32 264
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 232 32 264 232 32 264
วิศวกรรมอุตสาหการ 200 7 207 200 7 207
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 157 7 164 157 7 164
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 43 43 43 43
รวมทั้งหมด 887 75 21 983 887 75 21 983