ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 1 979 2 28 1,009 980 2 28 1,010
บริหารธุรกิจ 1 1 449 2 28 479 450 2 28 480
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 66 1 6 73 66 1 6 73
บธ.บ.การตลาด 93 93 93 93
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 170 1 22 193 170 1 22 193
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 120 120 120 120
บัญชี 359 359 359 359
บช.บ.การบัญชี 359 359 359 359
ศิลปศาสตร์ 171 171 171 171
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 72 72 72 72
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 99 99 99 99
รวมทั้งหมด 1 1 979 2 28 1,009 980 2 28 1,010