ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 505 505 1,472 12 42 1,526 1,977 12 42 2,031
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 276 17 293 276 17 293
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 124 124 124 124
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 47 17 64 47 17 64
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 105 105 105 105
วิศวกรรมเครื่องกล 129 129 216 216 345 345
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 67 67 67 67
ปวส.ช่างยนต์ 62 62 62 62
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 216 216 216 216
วิศวกรรมไฟฟ้า 174 174 478 25 503 652 25 677
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 31 31 31 31
ปวส.ไฟฟ้า 93 93 93 93
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 50 50 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 239 25 264 239 25 264
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 149 149 149 149
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 90 90 90 90
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 99 99 289 289 388 388
ปวส.ช่างก่อสร้าง 99 99 99 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 289 289 289 289
วิศวกรรมอุตสาหการ 103 103 213 12 225 316 12 328
ปวส.ช่างโลหะ 45 45 45 45
ปวส.ช่างกลโรงงาน 58 58 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 213 12 225 213 12 225
รวมทั้งหมด 505 505 1,472 12 42 1,526 1,977 12 42 2,031