ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 505 505 1,472 12 42 1,526 1,977 12 42 2,031
วิศวกรรมเครื่องกล 129 129 321 321 450 450
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 67 67 67 67
ปวส.ช่างยนต์ 62 62 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 105 105 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 216 216 216 216
วิศวกรรมไฟฟ้า 174 174 602 25 627 776 25 801
ปวส.ไฟฟ้า 93 93 93 93
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 31 31 31 31
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 50 50 50 50
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 124 124 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 149 149 149 149
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 239 25 264 239 25 264
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 90 90 90 90
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 99 99 289 289 388 388
ปวส.ช่างก่อสร้าง 99 99 99 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 289 289 289 289
วิศวกรรมอุตสาหการ 103 103 260 12 17 289 363 12 17 392
ปวส.ช่างกลโรงงาน 58 58 58 58
ปวส.ช่างโลหะ 45 45 45 45
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 47 17 64 47 17 64
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 213 12 225 213 12 225
รวมทั้งหมด 505 505 1,472 12 42 1,526 1,977 12 42 2,031