ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 1 2,651 983 413 4,047 28 28 2,652 983 441 4,076
บริหารธุรกิจ 1 1 1,711 631 306 2,648 28 28 1,712 631 334 2,677
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 328 161 28 517 328 161 28 517
บธ.บ.การตลาด 294 212 100 606 294 212 100 606
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 345 128 45 518 345 128 45 518
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 219 219 219 219
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 358 133 491 358 133 491
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 167 130 297 167 130 297
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 28 28 28 28
บัญชี 553 225 56 834 553 225 56 834
บช.บ.การบัญชี 553 225 56 834 553 225 56 834
ศิลปศาสตร์ 387 127 51 565 387 127 51 565
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 217 71 288 217 71 288
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 104 56 51 211 104 56 51 211
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 66 66 66 66
รวมทั้งหมด 1 1 2,651 983 413 4,047 28 28 2,652 983 441 4,076