ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 209 112 321 2,691 578 25 3,294 10 16 9 35 2,910 594 146 3,650
วิศวกรรมเครื่องกล 61 61 529 150 679 6 5 1 12 596 155 1 752
ปวส.ช่างยนต์ 61 61 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 113 113 113 113
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 106 106 106 106
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 19 31 50 19 31 50
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 291 119 410 291 119 410
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 5 1 12 6 5 1 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 92 62 154 927 255 25 1,207 4 11 8 23 1,023 266 95 1,384
ปวส.ไฟฟ้า 35 35 35 35
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 57 62 119 57 62 119
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 55 55 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 164 164 164 164
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 28 28 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 266 107 373 266 107 373
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 301 85 25 411 301 85 25 411
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 108 35 143 108 35 143
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 33 33 33 33
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 11 8 23 4 11 8 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 524 87 611 524 87 611
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 149 149 149 149
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 119 119 119 119
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 256 87 343 256 87 343
วิศวกรรมอุตสาหการ 56 50 106 711 86 797 767 86 50 903
ปวส.ช่างกลโรงงาน 38 38 38 38
ปวส.ช่างโลหะ 18 18 18 18
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 50 50 50 50
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 118 118 118 118
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 223 40 263 223 40 263
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 370 45 415 370 45 415
รวมทั้งหมด 209 112 321 2,691 578 25 3,294 10 16 9 35 2,910 594 146 3,650