ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 209 112 321 2,691 578 25 3,294 10 16 9 35 2,910 594 146 3,650
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 486 486 486 486
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 149 149 149 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 164 164 164 164
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 55 55 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 118 118 118 118
วิศวกรรมเครื่องกล 61 61 529 150 679 6 5 1 12 596 155 1 752
ปวส.ช่างยนต์ 61 61 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 113 113 113 113
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 291 119 410 291 119 410
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 19 31 50 19 31 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 106 106 106 106
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 5 1 12 6 5 1 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 92 62 154 708 255 25 988 4 11 8 23 804 266 95 1,165
ปวส.ไฟฟ้า 35 35 35 35
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 57 62 119 57 62 119
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 301 85 25 411 301 85 25 411
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 266 107 373 266 107 373
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 28 28 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 108 35 143 108 35 143
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 33 33 33 33
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 11 8 23 4 11 8 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 375 87 462 375 87 462
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 119 119 119 119
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 256 87 343 256 87 343
วิศวกรรมอุตสาหการ 56 50 106 593 86 679 649 86 50 785
ปวส.ช่างโลหะ 18 18 18 18
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 50 50 50 50
ปวส.ช่างกลโรงงาน 38 38 38 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 370 45 415 370 45 415
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 223 40 263 223 40 263
รวมทั้งหมด 209 112 321 2,691 578 25 3,294 10 16 9 35 2,910 594 146 3,650