ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,522 66 1,588 8 8 1,530 66 1,596
การออกแบบ 446 66 512 8 8 454 66 520
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 135 66 201 135 66 201
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 169 169 169 169
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 142 142 142 142
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 8 8 8 8
เทคโนโลยีศิลป์ 254 254 254 254
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 178 178 178 178
ทล.บ.เซรามิก 76 76 76 76
ศิลปกรรม 323 323 323 323
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 323 323 323 323
สถาปัตยกรรม 499 499 499 499
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 8 8 8 8
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 180 180 180 180
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 311 311 311 311
รวมทั้งหมด 1,522 66 1,588 8 8 1,530 66 1,596