ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 251 251 51 51 302 302
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 251 251 251 251
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 55 55 55 55
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 141 141 141 141
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 55 55 55 55
สหวิทยาการ 51 51 51 51
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 40 40 40 40
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 10 10 10 10
รวมทั้งหมด 251 251 51 51 302 302