ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 1 1,001 2 1,003 1,002 2 1,004
บริหารธุรกิจ 1 1 408 2 410 409 2 411
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 55 2 57 55 2 57
บธ.บ.การตลาด 60 60 60 60
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 78 78 78 78
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 215 215 215 215
บัญชี 404 404 404 404
บช.บ.การบัญชี 404 404 404 404
ศิลปศาสตร์ 189 189 189 189
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 47 47 47 47
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 122 122 122 122
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 20 20 20 20
รวมทั้งหมด 1 1 1,001 2 1,003 1,002 2 1,004