ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3,032 596 670 4,298 32 32 3,032 596 702 4,330
บริหารธุรกิจ 1,968 369 523 2,860 32 32 1,968 369 555 2,892
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 207 207 207 207
บธ.บ.การจัดการ 171 68 29 268 171 68 29 268
บธ.บ.การตลาด 168 116 92 376 168 116 92 376
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 124 84 208 124 84 208
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 264 101 18 383 264 101 18 383
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 745 312 1,057 745 312 1,057
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 289 72 361 289 72 361
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 32 32 32 32
บัญชี 658 169 46 873 658 169 46 873
บช.บ.การบัญชี 658 169 46 873 658 169 46 873
ศิลปศาสตร์ 406 58 101 565 406 58 101 565
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 148 34 182 148 34 182
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 121 24 69 214 121 24 69 214
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 137 32 169 137 32 169
รวมทั้งหมด 3,032 596 670 4,298 32 32 3,032 596 702 4,330