ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 234 46 280 3,094 357 25 3,476 12 12 13 37 3,340 369 84 3,793
วิศวกรรมเครื่องกล 53 53 597 93 690 6 5 1 12 656 98 1 755
ปวส.ช่างยนต์ 53 53 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 122 122 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 146 146 146 146
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 2 4 6 2 4 6
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 327 89 416 327 89 416
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 5 1 12 6 5 1 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 127 127 1,110 132 25 1,267 6 7 12 25 1,243 139 37 1,419
ปวส.ไฟฟ้า 68 68 68 68
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 59 59 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 95 95 95 95
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 138 138 138 138
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 10 10 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 288 77 365 288 77 365
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 437 31 25 493 437 31 25 493
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 68 14 82 68 14 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 84 84 84 84
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 7 12 25 6 7 12 25
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 546 61 607 546 61 607
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 151 151 151 151
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 124 124 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 271 61 332 271 61 332
วิศวกรรมอุตสาหการ 54 46 100 841 71 912 895 71 46 1,012
ปวส.ช่างกลโรงงาน 42 42 42 42
ปวส.ช่างโลหะ 12 12 12 12
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 46 46 46 46
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 128 128 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 259 28 287 259 28 287
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 454 43 497 454 43 497
รวมทั้งหมด 234 46 280 3,094 357 25 3,476 12 12 13 37 3,340 369 84 3,793