ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 654 654 1,823 1 42 1,866 2,477 1 42 2,520
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 357 17 374 357 17 374
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 136 136 136 136
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 162 162 162 162
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 59 17 76 59 17 76
วิศวกรรมเครื่องกล 172 172 264 264 436 436
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 83 83 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 89 89 89 89
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 264 264 264 264
วิศวกรรมไฟฟ้า 202 202 604 25 629 806 25 831
ปวส.ไฟฟ้า 102 102 102 102
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 40 40 40 40
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 60 60 60 60
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 289 25 314 289 25 314
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 207 207 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 29 29 29 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 79 79 79 79
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 144 144 347 347 491 491
ปวส.ช่างก่อสร้าง 144 144 144 144
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 347 347 347 347
วิศวกรรมอุตสาหการ 136 136 251 1 252 387 1 388
ปวส.ช่างกลโรงงาน 68 68 68 68
ปวส.ช่างโลหะ 68 68 68 68
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 251 1 252 251 1 252
รวมทั้งหมด 654 654 1,823 1 42 1,866 2,477 1 42 2,520