ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3,030 595 670 4,295 32 32 3,030 595 702 4,327
บริหารธุรกิจ 1,967 368 523 2,858 32 32 1,967 368 555 2,890
บธ.บ.การจัดการ 171 68 29 268 171 68 29 268
บธ.บ.การตลาด 168 116 92 376 168 116 92 376
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 263 101 18 382 263 101 18 382
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 207 207 207 207
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 745 312 1,057 745 312 1,057
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 289 72 361 289 72 361
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 124 83 207 124 83 207
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 32 32 32 32
บัญชี 658 169 46 873 658 169 46 873
บช.บ.การบัญชี 658 169 46 873 658 169 46 873
ศิลปศาสตร์ 405 58 101 564 405 58 101 564
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 148 34 182 148 34 182
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 120 24 69 213 120 24 69 213
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 137 32 169 137 32 169
รวมทั้งหมด 3,030 595 670 4,295 32 32 3,030 595 702 4,327