ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 568 568 568 568
บริหารธุรกิจ 275 275 275 275
บธ.บ.การจัดการ 86 86 86 86
บธ.บ.การตลาด 32 32 32 32
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 33 33 33 33
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 124 124 124 124
บัญชี 242 242 242 242
บช.บ.การบัญชี 242 242 242 242
ศิลปศาสตร์ 51 51 51 51
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 51 51 51 51
รวมทั้งหมด 568 568 568 568