ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 53 53 257 13 270 310 13 323
บริหารธุรกิจ 53 53 226 13 239 279 13 292
ปวส.การจัดการ 33 33 33 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 20 20 20
บธ.บ.การจัดการ 45 45 45 45
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 72 72 72 72
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 108 13 121 108 13 121
ศิลปศาสตร์ 31 31 31 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 31 31 31 31
รวมทั้งหมด 53 53 257 13 270 310 13 323