ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 139 139 508 508 1 1 647 1 648
พืชศาสตร์ 38 38 61 61 99 99
ปวส.พืชศาสตร์ 38 38 38 38
วท.บ.พืชศาสตร์ 61 61 61 61
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 2 2 194 194 196 196
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 2 2
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 194 194 194 194
วิทยาศาสตร์ 43 43 43 43
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 43 43 43 43
สัตวศาสตร์และประมง 58 58 78 78 136 136
ปวส.ประมง 22 22 22 22
ปวส.สัตวศาสตร์ 36 36 36 36
วท.บ.ประมง 13 13 13 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 65 65 65 65
อุตสาหกรรมเกษตร 41 41 132 132 1 1 173 1 174
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 37 37 37 37
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 75 75 75 75
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 57 57 57 57
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 139 139 508 508 1 1 647 1 648