ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 1 968 2 970 969 2 971
บริหารธุรกิจ 1 1 389 2 391 390 2 392
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 54 2 56 54 2 56
บธ.บ.การตลาด 59 59 59 59
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 78 78 78 78
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 198 198 198 198
บัญชี 396 396 396 396
บช.บ.การบัญชี 396 396 396 396
ศิลปศาสตร์ 183 183 183 183
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 46 46 46 46
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 117 117 117 117
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 20 20 20 20
รวมทั้งหมด 1 1 968 2 970 969 2 971