ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 606 606 1,781 1 42 1,824 2,387 1 42 2,430
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 348 17 365 348 17 365
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 155 155 155 155
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 59 17 76 59 17 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 134 134 134 134
วิศวกรรมเครื่องกล 159 159 261 261 420 420
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 74 74 74 74
ปวส.ช่างยนต์ 85 85 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 261 261 261 261
วิศวกรรมไฟฟ้า 195 195 587 25 612 782 25 807
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 36 36 36 36
ปวส.ไฟฟ้า 100 100 100 100
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 59 59 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 281 25 306 281 25 306
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 201 201 201 201
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 29 29 29 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 76 76 76 76
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 122 122 327 327 449 449
ปวส.ช่างก่อสร้าง 122 122 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 327 327 327 327
วิศวกรรมอุตสาหการ 130 130 258 1 259 388 1 389
ปวส.ช่างโลหะ 64 64 64 64
ปวส.ช่างกลโรงงาน 66 66 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 258 1 259 258 1 259
รวมทั้งหมด 606 606 1,781 1 42 1,824 2,387 1 42 2,430