ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 542 542 542 542
บริหารธุรกิจ 262 262 262 262
บธ.บ.การจัดการ 82 82 82 82
บธ.บ.การตลาด 30 30 30 30
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 30 30 30 30
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 120 120 120 120
บัญชี 231 231 231 231
บช.บ.การบัญชี 231 231 231 231
ศิลปศาสตร์ 49 49 49 49
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 49 49 49 49
รวมทั้งหมด 542 542 542 542