ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 5 5 309 309 2 2 316 316
พืชศาสตร์ 92 92 92 92
วท.บ.พืชศาสตร์ 92 92 92 92
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 72 72 72 72
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 72 72 72 72
วิทยาศาสตร์ 75 75 75 75
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 75 75 75 75
สัตวศาสตร์และประมง 3 3 38 38 41 41
ปวส.สัตวศาสตร์ 3 3 3 3
วท.บ.สัตวศาสตร์ 34 34 34 34
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
อุตสาหกรรมเกษตร 2 2 32 32 2 2 36 36
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 32 32 32 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 5 5 309 309 2 2 316 316