ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 45 45 237 13 250 282 13 295
บริหารธุรกิจ 45 45 211 13 224 256 13 269
ปวส.การจัดการ 30 30 30 30
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 15 15 15
บธ.บ.การจัดการ 40 40 40 40
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 67 67 67 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 104 13 117 104 13 117
ศิลปศาสตร์ 26 26 26 26
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 26 26 26 26
รวมทั้งหมด 45 45 237 13 250 282 13 295