ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 56 56 231 231 287 287
วิศวกรรมเครื่องกล 56 56 76 76 132 132
ปวส.ช่างยนต์ 56 56 56 56
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 76 76 76 76
วิศวกรรมไฟฟ้า 80 80 80 80
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 80 80 80 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 75 75 75 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 75 75 75 75
รวมทั้งหมด 56 56 231 231 287 287