ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 56 56 231 231 287 287
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 231 231 231 231
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 80 80 80 80
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 75 75 75 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 76 76 76 76
วิศวกรรมเครื่องกล 56 56 56 56
ปวส.ช่างยนต์ 56 56 56 56
รวมทั้งหมด 56 56 231 231 287 287