ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 2,890 554 624 4,068 31 31 2,890 554 655 4,099
บริหารธุรกิจ 1,876 353 494 2,723 31 31 1,876 353 525 2,754
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 192 192 192 192
บธ.บ.การจัดการ 167 66 29 262 167 66 29 262
บธ.บ.การตลาด 165 112 88 365 165 112 88 365
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 122 82 204 122 82 204
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 247 93 16 356 247 93 16 356
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 712 297 1,009 712 297 1,009
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 271 64 335 271 64 335
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 31 31 31 31
บัญชี 629 143 35 807 629 143 35 807
บช.บ.การบัญชี 629 143 35 807 629 143 35 807
ศิลปศาสตร์ 385 58 95 538 385 58 95 538
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 144 34 178 144 34 178
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 115 24 67 206 115 24 67 206
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 126 28 154 126 28 154
รวมทั้งหมด 2,890 554 624 4,068 31 31 2,890 554 655 4,099