ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,507 35 1,542 9 9 1,516 35 1,551
การออกแบบ 437 35 472 9 9 446 35 481
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 145 35 180 145 35 180
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 131 131 131 131
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 161 161 161 161
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 9 9 9 9
เทคโนโลยีศิลป์ 242 242 242 242
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 167 167 167 167
ทล.บ.เซรามิก 75 75 75 75
ศิลปกรรม 308 308 308 308
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 308 308 308 308
สถาปัตยกรรม 520 520 520 520
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 6 6 6 6
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 191 191 191 191
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 323 323 323 323
รวมทั้งหมด 1,507 35 1,542 9 9 1,516 35 1,551