ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 410 410 45 45 114 9 123 524 54 578
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 410 410 410 410
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 86 86 86 86
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 33 33 33 33
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 76 76 76 76
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 215 215 215 215
สหวิทยาการ 45 45 114 9 123 114 54 168
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 45 45 45 45
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 17 17 17 17
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 15 9 24 15 9 24
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 45 45 45 45
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 37 37 37 37
รวมทั้งหมด 410 410 45 45 114 9 123 524 54 578