ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 179 179 179 179
วิทยาศาสตร์ 82 82 82 82
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 82 82 82 82
อุตสาหกรรมเกษตร 97 97 97 97
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 73 73 73 73
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 24 24 24 24
รวมทั้งหมด 179 179 179 179