ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 677 677 1,949 1 59 2,009 2,626 1 59 2,686
วิศวกรรมเครื่องกล 193 193 388 388 581 581
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 89 89 89 89
ปวส.ช่างยนต์ 104 104 104 104
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 123 123 123 123
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 265 265 265 265
วิศวกรรมไฟฟ้า 202 202 841 42 883 1,043 42 1,085
ปวส.ไฟฟ้า 96 96 96 96
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 43 43 43 43
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 63 63 63 63
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 171 171 171 171
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 244 244 244 244
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 308 42 350 308 42 350
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 9 9 9 9
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 109 109 109 109
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 136 136 350 350 486 486
ปวส.ช่างก่อสร้าง 136 136 136 136
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 350 350 350 350
วิศวกรรมอุตสาหการ 146 146 370 1 17 388 516 1 17 534
ปวส.ช่างกลโรงงาน 92 92 92 92
ปวส.ช่างโลหะ 54 54 54 54
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 66 17 83 66 17 83
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 304 1 305 304 1 305
รวมทั้งหมด 677 677 1,949 1 59 2,009 2,626 1 59 2,686