ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 511 511 511 511
บริหารธุรกิจ 242 242 242 242
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 176 176 176 176
บธ.บ.การจัดการ 38 38 38 38
บธ.บ.การตลาด 14 14 14 14
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 14 14 14 14
บัญชี 213 213 213 213
บช.บ.การบัญชี 213 213 213 213
ศิลปศาสตร์ 56 56 56 56
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 56 56 56 56
รวมทั้งหมด 511 511 511 511