ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 220 1 221 3,330 183 24 3,537 13 1 21 35 3,563 184 46 3,793
วิศวกรรมเครื่องกล 67 67 651 56 707 6 1 5 12 724 57 5 786
ปวส.ช่างยนต์ 67 67 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 125 125 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 213 213 213 213
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 312 56 368 312 56 368
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 1 5 12 6 1 5 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 121 121 1,209 50 24 1,283 7 16 23 1,337 50 40 1,427
ปวส.ไฟฟ้า 73 73 73 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 48 48 48 48
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 139 139 139 139
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 91 91 91 91
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 299 36 335 299 36 335
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 526 9 24 559 526 9 24 559
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 5 18 13 5 18
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 141 141 141 141
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 7 16 23 7 16 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 552 35 587 552 35 587
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 126 126 126 126
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 121 121 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 305 35 340 305 35 340
วิศวกรรมอุตสาหการ 32 1 33 918 42 960 950 42 1 993
ปวส.ช่างกลโรงงาน 32 32 32 32
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 138 138 138 138
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 269 13 282 269 13 282
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 511 29 540 511 29 540
รวมทั้งหมด 220 1 221 3,330 183 24 3,537 13 1 21 35 3,563 184 46 3,793