ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 578 578 1,820 1 59 1,880 2,398 1 59 2,458
วิศวกรรมเครื่องกล 160 160 363 363 523 523
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 76 76 76 76
ปวส.ช่างยนต์ 84 84 84 84
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 123 123 123 123
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 240 240 240 240
วิศวกรรมไฟฟ้า 169 169 800 42 842 969 42 1,011
ปวส.ไฟฟ้า 84 84 84 84
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 32 32 32 32
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 53 53 53 53
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 171 171 171 171
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 237 237 237 237
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 279 42 321 279 42 321
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 107 107 107 107
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 124 124 321 321 445 445
ปวส.ช่างก่อสร้าง 124 124 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 321 321 321 321
วิศวกรรมอุตสาหการ 125 125 336 1 17 354 461 1 17 479
ปวส.ช่างกลโรงงาน 76 76 76 76
ปวส.ช่างโลหะ 49 49 49 49
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 66 17 83 66 17 83
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 270 1 271 270 1 271
รวมทั้งหมด 578 578 1,820 1 59 1,880 2,398 1 59 2,458