ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 120 120 388 388 1 1 508 1 509
พืชศาสตร์ 31 31 24 24 55 55
ปวส.พืชศาสตร์ 31 31 31 31
วท.บ.พืชศาสตร์ 24 24 24 24
เรียนรวม 208 208 208 208
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 208 208 208 208
วิทยาศาสตร์ 37 37 37 37
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 37 37 37 37
สัตวศาสตร์และประมง 59 59 27 27 86 86
ปวส.ประมง 22 22 22 22
ปวส.สัตวศาสตร์ 37 37 37 37
วท.บ.ประมง 5 5 5 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 22 22 22 22
อุตสาหกรรมเกษตร 30 30 92 92 1 1 122 1 123
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 29 29 29 29
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 48 48 48 48
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 44 44 44 44
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 120 120 388 388 1 1 508 1 509