ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 2,756 182 745 3,683 28 28 2,756 182 773 3,711
บริหารธุรกิจ 1,778 111 582 2,471 28 28 1,778 111 610 2,499
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 179 179 179 179
บธ.บ.การจัดการ 112 31 143 112 31 143
บธ.บ.การตลาด 78 16 91 185 78 16 91 185
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 62 22 84 62 22 84
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 164 42 15 221 164 42 15 221
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 992 429 1,421 992 429 1,421
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 191 47 238 191 47 238
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 28 28 28 28
บัญชี 570 66 27 663 570 66 27 663
บช.บ.การบัญชี 570 66 27 663 570 66 27 663
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 8 8 8 8
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 8 8 8 8
ศิลปศาสตร์ 400 5 136 541 400 5 136 541
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 69 4 73 69 4 73
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 127 1 112 240 127 1 112 240
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 204 24 228 204 24 228
รวมทั้งหมด 2,756 182 745 3,683 28 28 2,756 182 773 3,711