กราฟแสดงจำนวนนักศึกษารวมทุกเขตพื้นที่
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแบ่งตามเขตพื้นที่
 จำนวนนักศึกษาแบ่งตามเกรดเฉลี่ย


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 2 มกราคม 2562