กราฟแสดงจำนวนนักศึกษารวมทุกเขตพื้นที่
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแบ่งตามเขตพื้นที่
 จำนวนนักศึกษาแบ่งตามเกรดเฉลี่ย


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 27 มิถุนายน 2561