กราฟแสดงจำนวนนักศึกษารวมทุกเขตพื้นที่
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแบ่งตามเขตพื้นที่
 จำนวนนักศึกษาแบ่งตามประเภทการศึกษา


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 23 มิถุนายน 2560