ข้อมูลอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

17,458 คน

จำนวนนักศึกษา ปัจจุบัน

2,076 คน

จำนวนบุคลากรทั้งหมด ปัจจุบัน

1,187 คน

จำนวนอาจารย์ประจำ ปัจจุบัน

86 หลักสูตร

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน ปัจจุบัน
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแบ่งตามเขตพื้นที่
ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาแบ่งตาม เขตพื้นที่/คณะ
เขตพื้นที่ / คณะ จำนวน (คน)
เชียงราย 1,432
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 495
วิศวกรรมศาสตร์ 879
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 58
ตาก 3,554
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 951
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 160
วิศวกรรมศาสตร์ 2,385
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 58
น่าน 900
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 455
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 274
วิศวกรรมศาสตร์ 171
พิษณุโลก 1,040
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 179
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 496
วิศวกรรมศาสตร์ 365
เชียงใหม่ 9,183
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3,603
วิศวกรรมศาสตร์ 3,501
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,509
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 570
ลำปาง 1,349
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 682
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 355
วิศวกรรมศาสตร์ 312
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตามเขตพื้นที่
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตาม เขตพื้นที่/คณะ
เขตพื้นที่ / คณะ จำนวน (คน)
เชียงราย 181
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 51
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 18
วิศวกรรมศาสตร์ 53
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย 58
ตาก 310
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 65
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 37
วิศวกรรมศาสตร์ 110
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก 89
น่าน 180
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 41
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 66
วิศวกรรมศาสตร์ 20
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน 53
พิษณุโลก 200
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 34
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 71
วิศวกรรมศาสตร์ 20
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก 75
เชียงใหม่ 924
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 162
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 44
วิศวกรรมศาสตร์ 203
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 135
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 69
สำนักงานอธิการบดี 205
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 34
สถาบันวิจัยและพัฒนา 13
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 31
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 23
สำนักตรวจสอบภายใน 5
ลำปาง 188
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 51
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 68
วิศวกรรมศาสตร์ 21
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง 48
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 74
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 27
วิศวกรรมศาสตร์ 1
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 45