ข้อมูลอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

22,207 คน

จำนวนนักศึกษา ปัจจุบัน

2,197 คน

จำนวนบุคลากรทั้งหมด ปัจจุบัน

1,245 คน

จำนวนอาจารย์ประจำ ปัจจุบัน

88 หลักสูตร

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน ปัจจุบัน
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแบ่งตามเขตพื้นที่
ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาแบ่งตาม เขตพื้นที่/คณะ
เขตพื้นที่ / คณะ จำนวน (คน)
เชียงราย 1,888
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 776
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3
วิศวกรรมศาสตร์ 1,109
ตาก 3,875
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,302
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 161
วิศวกรรมศาสตร์ 2,256
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 96
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 60
น่าน 1,381
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 740
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 432
วิศวกรรมศาสตร์ 209
พิษณุโลก 1,418
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 383
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 785
วิศวกรรมศาสตร์ 250
เชียงใหม่ 11,316
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 4,803
วิศวกรรมศาสตร์ 4,238
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,827
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 448
ลำปาง 2,329
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,401
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 572
วิศวกรรมศาสตร์ 356
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตามเขตพื้นที่
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตาม เขตพื้นที่/คณะ
เขตพื้นที่ / คณะ จำนวน (คน)
เชียงราย 192
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 50
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 17
วิศวกรรมศาสตร์ 64
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย 58
ตาก 317
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 65
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 39
วิศวกรรมศาสตร์ 112
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก 90
น่าน 198
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 46
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 72
วิศวกรรมศาสตร์ 24
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน 55
พิษณุโลก 209
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 35
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 71
วิศวกรรมศาสตร์ 21
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก 82
เชียงใหม่ 976
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 172
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 48
วิศวกรรมศาสตร์ 203
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 143
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 69
สำนักงานอธิการบดี 226
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 31
สถาบันวิจัยและพัฒนา 14
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 33
ไม่ระบุ 2
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 30
สำนักตรวจสอบภายใน 5
ลำปาง 216
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 57
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 71
วิศวกรรมศาสตร์ 26
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง 62
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 89
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 34
วิศวกรรมศาสตร์ 2
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 51