ข้อมูลอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

20,405 คน

จำนวนนักศึกษา ปัจจุบัน

2,176 คน

จำนวนบุคลากรทั้งหมด ปัจจุบัน

1,230 คน

จำนวนอาจารย์ประจำ ปัจจุบัน

87 หลักสูตร

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน ปัจจุบัน
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแบ่งตามเขตพื้นที่
ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาแบ่งตาม เขตพื้นที่/คณะ
เขตพื้นที่ / คณะ จำนวน (คน)
เชียงราย 1,769
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 682
วิศวกรรมศาสตร์ 1,087
ตาก 3,763
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,131
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 158
วิศวกรรมศาสตร์ 2,398
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 76
น่าน 1,183
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 639
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 388
วิศวกรรมศาสตร์ 156
พิษณุโลก 1,227
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 319
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 650
วิศวกรรมศาสตร์ 258
เชียงใหม่ 10,403
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 4,382
วิศวกรรมศาสตร์ 3,960
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,648
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 413
ลำปาง 2,060
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,304
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 466
วิศวกรรมศาสตร์ 290
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตามเขตพื้นที่
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตาม เขตพื้นที่/คณะ
เขตพื้นที่ / คณะ จำนวน (คน)
เชียงราย 193
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 50
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 17
วิศวกรรมศาสตร์ 62
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย 61
ตาก 319
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 66
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 41
วิศวกรรมศาสตร์ 113
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก 88
น่าน 195
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 46
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 70
วิศวกรรมศาสตร์ 24
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน 55
พิษณุโลก 207
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 35
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 72
วิศวกรรมศาสตร์ 21
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก 79
เชียงใหม่ 968
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 169
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 49
วิศวกรรมศาสตร์ 206
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 141
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 62
สำนักงานอธิการบดี 223
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 39
สถาบันวิจัยและพัฒนา 11
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 33
ไม่ระบุ 2
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 28
สำนักตรวจสอบภายใน 5
ลำปาง 206
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 58
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 67
วิศวกรรมศาสตร์ 23
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง 58
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 88
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 34
วิศวกรรมศาสตร์ 1
ไม่ระบุ 2
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 50