ข้อมูลอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560

22,350 คน

จำนวนนักศึกษา ปัจจุบัน

2,206 คน

จำนวนบุคลากรทั้งหมด ปัจจุบัน

1,255 คน

จำนวนอาจารย์ประจำ ปัจจุบัน

86 หลักสูตร

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน ปัจจุบัน
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแบ่งตามเขตพื้นที่
ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาแบ่งตาม เขตพื้นที่/คณะ
เขตพื้นที่ / คณะ จำนวน (คน)
เชียงราย 1,931
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 741
วิศวกรรมศาสตร์ 1,190
ตาก 4,097
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,275
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 179
วิศวกรรมศาสตร์ 2,561
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 82
น่าน 1,331
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 728
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 416
วิศวกรรมศาสตร์ 187
พิษณุโลก 1,410
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 353
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 772
วิศวกรรมศาสตร์ 285
เชียงใหม่ 11,331
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 4,759
วิศวกรรมศาสตร์ 4,357
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,787
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 428
ลำปาง 2,250
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,383
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 566
วิศวกรรมศาสตร์ 301
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตามเขตพื้นที่
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตาม เขตพื้นที่/คณะ
เขตพื้นที่ / คณะ จำนวน (คน)
เชียงราย 194
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 50
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 17
วิศวกรรมศาสตร์ 65
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย 59
ตาก 317
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 66
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 40
วิศวกรรมศาสตร์ 113
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก 87
น่าน 199
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 47
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 72
วิศวกรรมศาสตร์ 24
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน 56
พิษณุโลก 217
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 36
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 76
วิศวกรรมศาสตร์ 21
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก 84
เชียงใหม่ 970
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 170
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 49
วิศวกรรมศาสตร์ 204
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 145
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 63
สำนักงานอธิการบดี 229
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 31
สถาบันวิจัยและพัฒนา 12
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 32
ไม่ระบุ 2
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 28
สำนักตรวจสอบภายใน 5
ลำปาง 218
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 59
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 73
วิศวกรรมศาสตร์ 25
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง 61
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 91
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 35
วิศวกรรมศาสตร์ 2
ไม่ระบุ 2
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 51