ข้อมูลอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562

18,678 คน

จำนวนนักศึกษา ปัจจุบัน

2,113 คน

จำนวนบุคลากรทั้งหมด ปัจจุบัน

1,203 คน

จำนวนอาจารย์ประจำ ปัจจุบัน

87 หลักสูตร

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน ปัจจุบัน
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแบ่งตามเขตพื้นที่
ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาแบ่งตาม เขตพื้นที่/คณะ
เขตพื้นที่ / คณะ จำนวน (คน)
เชียงราย 1,511
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 499
วิศวกรรมศาสตร์ 1,012
ตาก 3,621
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 971
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 147
วิศวกรรมศาสตร์ 2,430
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 73
น่าน 1,001
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 542
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 316
วิศวกรรมศาสตร์ 143
พิษณุโลก 1,161
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 295
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 579
วิศวกรรมศาสตร์ 287
เชียงใหม่ 9,824
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 4,099
วิศวกรรมศาสตร์ 3,596
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,551
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 578
ลำปาง 1,560
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 904
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 401
วิศวกรรมศาสตร์ 255
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตามเขตพื้นที่
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตาม เขตพื้นที่/คณะ
เขตพื้นที่ / คณะ จำนวน (คน)
เชียงราย 191
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 49
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 18
วิศวกรรมศาสตร์ 59
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย 64
ตาก 322
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 68
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 40
วิศวกรรมศาสตร์ 112
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก 93
น่าน 189
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 44
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 68
วิศวกรรมศาสตร์ 24
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน 53
พิษณุโลก 201
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 33
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 69
วิศวกรรมศาสตร์ 22
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก 77
เชียงใหม่ 934
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 172
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 46
วิศวกรรมศาสตร์ 205
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 140
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 58
สำนักงานอธิการบดี 203
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 35
สถาบันวิจัยและพัฒนา 13
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 33
ไม่ระบุ 1
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 23
สำนักตรวจสอบภายใน 5
ลำปาง 194
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 53
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 65
วิศวกรรมศาสตร์ 23
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง 53
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 82
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 32
วิศวกรรมศาสตร์ 1
ไม่ระบุ 1
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 47