ข้อมูลอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561

19,641 คน

จำนวนนักศึกษา ปัจจุบัน

2,187 คน

จำนวนบุคลากรทั้งหมด ปัจจุบัน

1,228 คน

จำนวนอาจารย์ประจำ ปัจจุบัน

85 หลักสูตร

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน ปัจจุบัน
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแบ่งตามเขตพื้นที่
ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาแบ่งตาม เขตพื้นที่/คณะ
เขตพื้นที่ / คณะ จำนวน (คน)
เชียงราย 1,637
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 649
วิศวกรรมศาสตร์ 988
ตาก 3,684
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,130
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 158
วิศวกรรมศาสตร์ 2,320
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 76
น่าน 1,151
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 634
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 374
วิศวกรรมศาสตร์ 143
พิษณุโลก 1,196
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 315
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 631
วิศวกรรมศาสตร์ 250
เชียงใหม่ 10,082
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 4,216
วิศวกรรมศาสตร์ 3,825
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,633
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 408
ลำปาง 1,891
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,242
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 455
วิศวกรรมศาสตร์ 194
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตามเขตพื้นที่
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตาม เขตพื้นที่/คณะ
เขตพื้นที่ / คณะ จำนวน (คน)
เชียงราย 192
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 50
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 17
วิศวกรรมศาสตร์ 59
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย 65
ตาก 325
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 69
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 41
วิศวกรรมศาสตร์ 113
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก 93
น่าน 195
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 46
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 71
วิศวกรรมศาสตร์ 24
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน 54
พิษณุโลก 210
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 35
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 71
วิศวกรรมศาสตร์ 21
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก 83
เชียงใหม่ 970
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 168
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 48
วิศวกรรมศาสตร์ 204
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 142
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 59
สำนักงานอธิการบดี 233
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 39
สถาบันวิจัยและพัฒนา 11
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 33
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 28
สำนักตรวจสอบภายใน 5
ลำปาง 207
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 59
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 67
วิศวกรรมศาสตร์ 23
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง 58
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 88
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 34
วิศวกรรมศาสตร์ 1
ไม่ระบุ 2
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 50