ข้อมูลอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

18,594 คน

จำนวนนักศึกษา ปัจจุบัน

2,184 คน

จำนวนบุคลากรทั้งหมด ปัจจุบัน

1,231 คน

จำนวนอาจารย์ประจำ ปัจจุบัน

85 หลักสูตร

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน ปัจจุบัน
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแบ่งตามเขตพื้นที่
ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาแบ่งตาม เขตพื้นที่/คณะ
เขตพื้นที่ / คณะ จำนวน (คน)
เชียงราย 1,626
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 643
วิศวกรรมศาสตร์ 983
ตาก 3,247
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,010
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 131
วิศวกรรมศาสตร์ 2,031
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 75
น่าน 1,118
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 623
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 362
วิศวกรรมศาสตร์ 133
พิษณุโลก 1,136
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 300
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 595
วิศวกรรมศาสตร์ 241
เชียงใหม่ 9,624
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 4,076
วิศวกรรมศาสตร์ 3,650
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,596
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 302
ลำปาง 1,843
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,225
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 436
วิศวกรรมศาสตร์ 182
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตามเขตพื้นที่
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตาม เขตพื้นที่/คณะ
เขตพื้นที่ / คณะ จำนวน (คน)
เชียงราย 191
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 50
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 17
วิศวกรรมศาสตร์ 58
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย 65
ตาก 328
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 71
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 41
วิศวกรรมศาสตร์ 114
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก 93
น่าน 198
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 47
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 73
วิศวกรรมศาสตร์ 24
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน 54
พิษณุโลก 211
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 37
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 70
วิศวกรรมศาสตร์ 21
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก 83
เชียงใหม่ 967
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 170
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 48
วิศวกรรมศาสตร์ 202
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 142
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 59
สำนักงานอธิการบดี 230
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 38
สถาบันวิจัยและพัฒนา 11
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 33
ไม่ระบุ 1
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 28
สำนักตรวจสอบภายใน 5
ลำปาง 201
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 55
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 67
วิศวกรรมศาสตร์ 23
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง 56
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 88
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 34
วิศวกรรมศาสตร์ 1
ไม่ระบุ 2
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 50