ข้อมูลอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2562

17,968 คน

จำนวนนักศึกษา ปัจจุบัน

2,137 คน

จำนวนบุคลากรทั้งหมด ปัจจุบัน

1,222 คน

จำนวนอาจารย์ประจำ ปัจจุบัน

88 หลักสูตร

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน ปัจจุบัน
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแบ่งตามเขตพื้นที่
ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาแบ่งตาม เขตพื้นที่/คณะ
เขตพื้นที่ / คณะ จำนวน (คน)
เชียงราย 1,462
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 497
วิศวกรรมศาสตร์ 907
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 58
ตาก 3,649
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 961
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 170
วิศวกรรมศาสตร์ 2,458
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 60
น่าน 955
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 475
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 284
วิศวกรรมศาสตร์ 196
พิษณุโลก 1,054
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 192
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 509
วิศวกรรมศาสตร์ 353
เชียงใหม่ 9,466
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3,711
วิศวกรรมศาสตร์ 3,620
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,524
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 611
ลำปาง 1,382
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 698
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 360
วิศวกรรมศาสตร์ 324
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตามเขตพื้นที่
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตาม เขตพื้นที่/คณะ
เขตพื้นที่ / คณะ จำนวน (คน)
เชียงราย 186
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 51
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 18
วิศวกรรมศาสตร์ 56
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย 60
ตาก 322
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 68
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 39
วิศวกรรมศาสตร์ 113
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก 93
น่าน 187
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 42
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 68
วิศวกรรมศาสตร์ 24
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน 53
พิษณุโลก 203
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 33
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 70
วิศวกรรมศาสตร์ 22
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก 78
เชียงใหม่ 958
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 173
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 46
วิศวกรรมศาสตร์ 209
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 141
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 68
สำนักงานอธิการบดี 212
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 35
สถาบันวิจัยและพัฒนา 13
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 33
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 23
สำนักตรวจสอบภายใน 5
ลำปาง 201
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 50
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 70
วิศวกรรมศาสตร์ 24
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง 57
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 80
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 31
วิศวกรรมศาสตร์ 1
ไม่ระบุ 1
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 45