ข้อมูลอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563

16,003 คน

จำนวนนักศึกษา ปัจจุบัน

2,062 คน

จำนวนบุคลากรทั้งหมด ปัจจุบัน

1,183 คน

จำนวนอาจารย์ประจำ ปัจจุบัน

84 หลักสูตร

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน ปัจจุบัน
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแบ่งตามเขตพื้นที่
ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาแบ่งตาม เขตพื้นที่/คณะ
เขตพื้นที่ / คณะ จำนวน (คน)
เชียงราย 1,268
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 415
วิศวกรรมศาสตร์ 795
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 58
ตาก 3,189
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 840
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 143
วิศวกรรมศาสตร์ 2,155
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 51
น่าน 804
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 411
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 247
วิศวกรรมศาสตร์ 146
พิษณุโลก 990
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 169
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 463
วิศวกรรมศาสตร์ 358
เชียงใหม่ 8,500
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3,296
วิศวกรรมศาสตร์ 3,269
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,398
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 537
ลำปาง 1,252
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 645
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 335
วิศวกรรมศาสตร์ 272
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตามเขตพื้นที่
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตาม เขตพื้นที่/คณะ
เขตพื้นที่ / คณะ จำนวน (คน)
เชียงราย 126
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 48
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 18
วิศวกรรมศาสตร์ 56
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย 3
ตาก 226
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 66
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 37
วิศวกรรมศาสตร์ 106
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก 9
น่าน 126
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 39
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 64
วิศวกรรมศาสตร์ 18
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน 5
พิษณุโลก 129
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 33
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 65
วิศวกรรมศาสตร์ 21
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก 10
เชียงใหม่ 579
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 130
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 35
วิศวกรรมศาสตร์ 175
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 120
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 59
สำนักงานอธิการบดี 42
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 15
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 3
ลำปาง 130
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 47
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 60
วิศวกรรมศาสตร์ 22
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง 1
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 28
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 27
วิศวกรรมศาสตร์ 1