ข้อมูลอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561

19,536 คน

จำนวนนักศึกษา ปัจจุบัน

2,184 คน

จำนวนบุคลากรทั้งหมด ปัจจุบัน

1,231 คน

จำนวนอาจารย์ประจำ ปัจจุบัน

88 หลักสูตร

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน ปัจจุบัน
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแบ่งตามเขตพื้นที่
ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาแบ่งตาม เขตพื้นที่/คณะ
เขตพื้นที่ / คณะ จำนวน (คน)
เชียงราย 1,554
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 510
วิศวกรรมศาสตร์ 1,044
ตาก 3,752
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,004
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 151
วิศวกรรมศาสตร์ 2,520
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 77
น่าน 1,050
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 568
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 335
วิศวกรรมศาสตร์ 133
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 14
พิษณุโลก 1,223
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 273
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 648
วิศวกรรมศาสตร์ 302
เชียงใหม่ 10,181
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 4,224
วิศวกรรมศาสตร์ 3,792
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,590
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 575
ลำปาง 1,623
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 932
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 422
วิศวกรรมศาสตร์ 269
เชียงใหม่ - เชียงราย 25
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 25
เชียงใหม่ - ตาก 7
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 7
เชียงใหม่ - ลำปาง 71
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 71
พิษณุโลก - ตาก 50
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 50
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตามเขตพื้นที่
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตาม เขตพื้นที่/คณะ
เขตพื้นที่ / คณะ จำนวน (คน)
เชียงราย 191
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 50
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 17
วิศวกรรมศาสตร์ 58
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย 65
ตาก 328
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 71
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 41
วิศวกรรมศาสตร์ 114
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก 93
น่าน 198
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 47
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 73
วิศวกรรมศาสตร์ 24
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน 54
พิษณุโลก 211
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 37
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 70
วิศวกรรมศาสตร์ 21
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก 83
เชียงใหม่ 967
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 170
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 48
วิศวกรรมศาสตร์ 202
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 142
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 59
สำนักงานอธิการบดี 230
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 38
สถาบันวิจัยและพัฒนา 11
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 33
ไม่ระบุ 1
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 28
สำนักตรวจสอบภายใน 5
ลำปาง 201
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 55
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 67
วิศวกรรมศาสตร์ 23
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง 56
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 88
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 34
วิศวกรรมศาสตร์ 1
ไม่ระบุ 2
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 50