ข้อมูลอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

21,256 คน

จำนวนนักศึกษา ปัจจุบัน

2,208 คน

จำนวนบุคลากรทั้งหมด ปัจจุบัน

1,252 คน

จำนวนอาจารย์ประจำ ปัจจุบัน

88 หลักสูตร

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน ปัจจุบัน
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแบ่งตามเขตพื้นที่
ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาแบ่งตาม เขตพื้นที่/คณะ
เขตพื้นที่ / คณะ จำนวน (คน)
เชียงราย 1,769
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 768
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 1
วิศวกรรมศาสตร์ 1,000
ตาก 3,746
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,273
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 159
วิศวกรรมศาสตร์ 2,158
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 96
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 60
น่าน 1,271
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 682
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 417
วิศวกรรมศาสตร์ 172
พิษณุโลก 1,406
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 383
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 779
วิศวกรรมศาสตร์ 244
เชียงใหม่ 10,921
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 4,684
วิศวกรรมศาสตร์ 4,094
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,819
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 324
ลำปาง 2,143
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,332
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 556
วิศวกรรมศาสตร์ 255
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตามเขตพื้นที่
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตาม เขตพื้นที่/คณะ
เขตพื้นที่ / คณะ จำนวน (คน)
เชียงราย 194
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 50
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 18
วิศวกรรมศาสตร์ 64
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย 59
ตาก 314
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 65
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 39
วิศวกรรมศาสตร์ 111
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก 88
น่าน 198
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 46
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 72
วิศวกรรมศาสตร์ 24
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน 55
พิษณุโลก 210
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 35
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 71
วิศวกรรมศาสตร์ 21
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก 83
เชียงใหม่ 986
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 175
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 47
วิศวกรรมศาสตร์ 205
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 144
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 69
สำนักงานอธิการบดี 232
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 31
สถาบันวิจัยและพัฒนา 14
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 32
ไม่ระบุ 2
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 30
สำนักตรวจสอบภายใน 5
ลำปาง 217
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 58
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 72
วิศวกรรมศาสตร์ 25
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง 62
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 89
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 35
วิศวกรรมศาสตร์ 2
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 51