ข้อมูลอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

17,240 คน

จำนวนนักศึกษา ปัจจุบัน

0 คน

จำนวนบุคลากรทั้งหมด ปัจจุบัน

0 คน

จำนวนอาจารย์ประจำ ปัจจุบัน

97 หลักสูตร

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน ปัจจุบัน
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแบ่งตามเขตพื้นที่
ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาแบ่งตาม เขตพื้นที่/คณะ
เขตพื้นที่ / คณะ จำนวน (คน)
เชียงราย 1,490
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 394
วิศวกรรมศาสตร์ 1,000
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 96
ตาก 3,542
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 854
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 161
วิศวกรรมศาสตร์ 2,441
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 54
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 32
น่าน 959
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 438
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 299
วิศวกรรมศาสตร์ 222
พิษณุโลก 998
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 164
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 456
วิศวกรรมศาสตร์ 378
เชียงใหม่ 8,984
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3,322
วิศวกรรมศาสตร์ 3,674
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,419
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 569
ลำปาง 1,267
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 518
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 357
วิศวกรรมศาสตร์ 392
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตามเขตพื้นที่
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตาม เขตพื้นที่/คณะ
เขตพื้นที่ / คณะ จำนวน (คน)