ข้อมูลอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561

19,536 คน

จำนวนนักศึกษา ปัจจุบัน

2,175 คน

จำนวนบุคลากรทั้งหมด ปัจจุบัน

1,230 คน

จำนวนอาจารย์ประจำ ปัจจุบัน

88 หลักสูตร

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน ปัจจุบัน
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแบ่งตามเขตพื้นที่
ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาแบ่งตาม เขตพื้นที่/คณะ
เขตพื้นที่ / คณะ จำนวน (คน)
เชียงราย 1,554
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 510
วิศวกรรมศาสตร์ 1,044
ตาก 3,752
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,004
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 151
วิศวกรรมศาสตร์ 2,520
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 77
น่าน 1,050
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 568
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 335
วิศวกรรมศาสตร์ 133
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 14
พิษณุโลก 1,273
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 323
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 648
วิศวกรรมศาสตร์ 302
เชียงใหม่ 10,284
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 4,327
วิศวกรรมศาสตร์ 3,792
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,590
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 575
ลำปาง 1,623
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 932
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 422
วิศวกรรมศาสตร์ 269
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตามเขตพื้นที่
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตาม เขตพื้นที่/คณะ
เขตพื้นที่ / คณะ จำนวน (คน)
เชียงราย 193
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 50
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 17
วิศวกรรมศาสตร์ 60
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย 65
ตาก 328
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 71
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 41
วิศวกรรมศาสตร์ 113
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก 94
น่าน 196
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 47
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 72
วิศวกรรมศาสตร์ 24
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน 53
พิษณุโลก 211
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 37
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 69
วิศวกรรมศาสตร์ 22
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก 83
เชียงใหม่ 960
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 170
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 46
วิศวกรรมศาสตร์ 203
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 142
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 58
สำนักงานอธิการบดี 229
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 36
สถาบันวิจัยและพัฒนา 13
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 32
ไม่ระบุ 1
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 25
สำนักตรวจสอบภายใน 5
ลำปาง 201
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 57
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 67
วิศวกรรมศาสตร์ 23
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง 54
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 86
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 33
วิศวกรรมศาสตร์ 1
ไม่ระบุ 2
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 49