ข้อมูลอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561

19,575 คน

จำนวนนักศึกษา ปัจจุบัน

2,132 คน

จำนวนบุคลากรทั้งหมด ปัจจุบัน

1,200 คน

จำนวนอาจารย์ประจำ ปัจจุบัน

88 หลักสูตร

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน ปัจจุบัน
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแบ่งตามเขตพื้นที่
ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาแบ่งตาม เขตพื้นที่/คณะ
เขตพื้นที่ / คณะ จำนวน (คน)
เชียงราย 1,555
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 511
วิศวกรรมศาสตร์ 1,044
ตาก 3,752
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,004
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 151
วิศวกรรมศาสตร์ 2,520
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 77
น่าน 1,064
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 568
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 335
วิศวกรรมศาสตร์ 161
พิษณุโลก 1,273
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 323
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 648
วิศวกรรมศาสตร์ 302
เชียงใหม่ 10,307
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 4,330
วิศวกรรมศาสตร์ 3,793
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,590
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 594
ลำปาง 1,624
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 933
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 422
วิศวกรรมศาสตร์ 269
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตามเขตพื้นที่
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตาม เขตพื้นที่/คณะ
เขตพื้นที่ / คณะ จำนวน (คน)
เชียงราย 192
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 49
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 17
วิศวกรรมศาสตร์ 60
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย 65
ตาก 322
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 69
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 40
วิศวกรรมศาสตร์ 112
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก 92
น่าน 190
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 45
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 68
วิศวกรรมศาสตร์ 24
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน 53
พิษณุโลก 202
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 33
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 67
วิศวกรรมศาสตร์ 22
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก 80
เชียงใหม่ 952
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 174
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 45
วิศวกรรมศาสตร์ 203
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 140
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 57
สำนักงานอธิการบดี 223
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 36
สถาบันวิจัยและพัฒนา 13
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 32
ไม่ระบุ 1
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 23
สำนักตรวจสอบภายใน 5
ลำปาง 192
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 52
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 64
วิศวกรรมศาสตร์ 23
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง 53
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 82
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 32
วิศวกรรมศาสตร์ 1
ไม่ระบุ 2
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 46