ข้อมูลอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560

25,166 คน

จำนวนนักศึกษา ปัจจุบัน

2,460 คน

จำนวนบุคลากรทั้งหมด ปัจจุบัน

1,499 คน

จำนวนอาจารย์ประจำ ปัจจุบัน

88 หลักสูตร

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน ปัจจุบัน
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแบ่งตามเขตพื้นที่
ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาแบ่งตาม เขตพื้นที่/คณะ
เขตพื้นที่ / คณะ จำนวน (คน)
เชียงราย 2,229
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 953
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 1
วิศวกรรมศาสตร์ 1,275
ตาก 4,244
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,305
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 183
วิศวกรรมศาสตร์ 2,610
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 87
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 59
น่าน 1,515
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 837
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 483
วิศวกรรมศาสตร์ 195
พิษณุโลก 1,671
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 480
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 900
วิศวกรรมศาสตร์ 291
เชียงใหม่ 12,875
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 5,527
วิศวกรรมศาสตร์ 4,790
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2,116
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 442
ลำปาง 2,632
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,635
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 659
วิศวกรรมศาสตร์ 338
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตามเขตพื้นที่
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตาม เขตพื้นที่/คณะ
เขตพื้นที่ / คณะ จำนวน (คน)
เชียงราย 197
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 51
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 19
วิศวกรรมศาสตร์ 65
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย 59
ตาก 345
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 72
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 41
วิศวกรรมศาสตร์ 119
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 3
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก 92
ไม่ระบุ 7
น่าน 200
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 48
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 72
วิศวกรรมศาสตร์ 24
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน 55
พิษณุโลก 212
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 36
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 72
วิศวกรรมศาสตร์ 21
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก 83
เชียงใหม่ 1,187
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 269
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 53
วิศวกรรมศาสตร์ 240
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 187
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 92
สำนักงานอธิการบดี 232
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 31
สถาบันวิจัยและพัฒนา 13
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 32
ไม่ระบุ 3
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 30
สำนักตรวจสอบภายใน 5
ลำปาง 227
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 69
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 71
วิศวกรรมศาสตร์ 25
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง 62
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 92
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 36
วิศวกรรมศาสตร์ 2
ไม่ระบุ 2
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 51