ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 202 246 161 128 31 768 202 246 161 128 31 768
พืชศาสตร์ 7 110 74 48 23 262 7 110 74 48 23 262
ปวส.พืชศาสตร์ 16 16 16 16
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6 27 34 23 14 104 6 27 34 23 14 104
วท.บ.พืชศาสตร์ 65 40 25 9 139 65 40 25 9 139
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 2 3 1 2 3
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 169 169 169 169
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 35 35 35 35
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 134 134 134 134
สัตวศาสตร์และประมง 122 53 32 3 210 122 53 32 3 210
ปวส.สัตวศาสตร์ 9 1 10 9 1 10
ปวส.ประมง 8 8 8 8
วท.บ.สัตวศาสตร์ 84 36 25 145 84 36 25 145
วท.บ.ประมง 21 17 7 2 47 21 17 7 2 47
อุตสาหกรรมเกษตร 26 14 34 48 5 127 26 14 34 48 5 127
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 25 13 30 39 2 109 25 13 30 39 2 109
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 4 9 13 4 9 13
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 3 5 1 1 3 5
รวมทั้งหมด 202 246 161 128 31 768 202 246 161 128 31 768