ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 115 122 129 19 14 399 28 24 33 85 143 146 162 19 14 484
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 88 111 110 1 310 28 24 33 85 116 135 143 1 395
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 62 84 79 225 62 84 79 225
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 28 24 33 85 28 24 33 85
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 26 27 31 1 85 26 27 31 1 85
สหวิทยาการ 27 11 19 19 13 89 27 11 19 19 13 89
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 13 13 13 13
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 27 11 19 19 76 27 11 19 19 76
รวมทั้งหมด 115 122 129 19 14 399 28 24 33 85 143 146 162 19 14 484