ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 33 1 34 33 1 34
วิทยาศาสตร์ 33 1 34 33 1 34
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 33 33 33 33
รวมทั้งหมด 33 1 34 33 1 34