ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 275 427 288 174 11 26 1,201 275 427 288 174 11 26 1,201
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 18 34 48 9 11 2 122 18 34 48 9 11 2 122
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 18 11 39 9 11 2 90 18 11 39 9 11 2 90
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 9 32 23 9 32
วิศวกรรมไฟฟ้า 135 199 115 56 6 511 135 199 115 56 6 511
ปวส.ไฟฟ้า 51 1 52 51 1 52
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 110 97 96 42 3 348 110 97 96 42 3 348
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 12 14 19 14 59 12 14 19 14 59
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 37 2 39 37 2 39
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 13 13 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 57 110 60 66 18 311 57 110 60 66 18 311
ปวส.ช่างโยธา 20 20 20 20
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 57 90 60 66 18 291 57 90 60 66 18 291
วิศวกรรมอุตสาหการ 65 84 65 43 257 65 84 65 43 257
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 9 22 18 16 65 9 22 18 16 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 56 62 47 27 192 56 62 47 27 192
รวมทั้งหมด 275 427 288 174 11 26 1,201 275 427 288 174 11 26 1,201