ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 33 41 37 39 1 151 201 169 132 96 5 603 234 210 169 135 6 754
บริหารธุรกิจ 33 41 37 39 1 151 91 62 70 78 1 302 124 103 107 117 2 453
บธ.บ.การจัดการ 71 54 52 59 1 237 71 54 52 59 1 237
บธ.บ.การตลาด 20 8 18 19 65 20 8 18 19 65
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 33 41 37 39 1 151 33 41 37 39 1 151
บัญชี 92 87 43 9 2 233 92 87 43 9 2 233
บช.บ.การบัญชี 92 87 43 9 2 233 92 87 43 9 2 233
ศิลปศาสตร์ 18 20 19 9 2 68 18 20 19 9 2 68
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 18 20 19 9 2 68 18 20 19 9 2 68
รวมทั้งหมด 33 41 37 39 1 151 201 169 132 96 5 603 234 210 169 135 6 754