ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 236 277 141 109 10 773 236 277 141 109 10 773
พืชศาสตร์ 55 67 49 24 2 197 55 67 49 24 2 197
ปวส.พืชศาสตร์ 8 19 2 29 8 19 2 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 47 48 49 24 168 47 48 49 24 168
วิทยาศาสตร์ 14 15 16 12 57 14 15 16 12 57
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 14 15 16 12 57 14 15 16 12 57
สัตวศาสตร์และประมง 107 114 48 55 3 327 107 114 48 55 3 327
ปวส.สัตวศาสตร์ 15 17 32 15 17 32
ปวส.ประมง 10 6 1 17 10 6 1 17
วท.บ.ประมง 14 33 18 10 75 14 33 18 10 75
วท.บ.สัตวศาสตร์ 68 58 30 45 2 203 68 58 30 45 2 203
อุตสาหกรรมเกษตร 60 81 28 18 5 192 60 81 28 18 5 192
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 25 28 1 54 25 28 1 54
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 6 7 1 6 7
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 19 18 14 61 10 19 18 14 61
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 23 28 10 4 2 67 23 28 10 4 2 67
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 2 3 1 2 3
รวมทั้งหมด 236 277 141 109 10 773 236 277 141 109 10 773