ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 25 27 29 37 9 127 154 179 136 90 2 561 179 206 165 127 11 688
บริหารธุรกิจ 25 27 29 37 9 127 64 76 56 67 1 264 89 103 85 104 10 391
บธ.บ.การจัดการ 44 58 51 49 202 44 58 51 49 202
บธ.บ.การตลาด 20 18 5 18 1 62 20 18 5 18 1 62
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 25 27 29 37 9 127 25 27 29 37 9 127
บัญชี 77 86 60 4 227 77 86 60 4 227
บช.บ.การบัญชี 77 86 60 4 227 77 86 60 4 227
ศิลปศาสตร์ 13 17 20 19 1 70 13 17 20 19 1 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 13 17 20 19 1 70 13 17 20 19 1 70
รวมทั้งหมด 25 27 29 37 9 127 154 179 136 90 2 561 179 206 165 127 11 688