ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 32 117 23 172 32 117 23 172
วิศวกรรมเครื่องกล 23 74 14 111 23 74 14 111
ปวส.ช่างยนต์ 23 41 10 74 23 41 10 74
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 33 4 37 33 4 37
วิศวกรรมไฟฟ้า 9 35 6 50 9 35 6 50
ปวส.ไฟฟ้า 9 19 3 31 9 19 3 31
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 16 3 19 16 3 19
วิศวกรรมอุตสาหการ 8 3 11 8 3 11
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 8 3 11 8 3 11
รวมทั้งหมด 32 117 23 172 32 117 23 172