ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 37 177 43 257 37 177 43 257
วิศวกรรมเครื่องกล 8 57 20 85 8 57 20 85
ปวส.ช่างยนต์ 8 18 1 27 8 18 1 27
ปวส.ช่างกลเกษตร 8 8 8 8
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 39 11 50 39 11 50
วิศวกรรมไฟฟ้า 18 71 16 105 18 71 16 105
ปวส.ไฟฟ้า 18 26 44 18 26 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 45 16 61 45 16 61
วิศวกรรมอุตสาหการ 11 49 7 67 11 49 7 67
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 11 10 21 11 10 21
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 39 7 46 39 7 46
รวมทั้งหมด 37 177 43 257 37 177 43 257