ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 37 177 144 358 37 177 144 358
วิศวกรรมเครื่องกล 8 57 55 120 8 57 55 120
ปวส.ช่างยนต์ 8 18 12 38 8 18 12 38
ปวส.ช่างกลเกษตร 10 10 10 10
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 39 33 72 39 33 72
วิศวกรรมไฟฟ้า 18 71 36 125 18 71 36 125
ปวส.ไฟฟ้า 18 26 1 45 18 26 1 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 45 35 80 45 35 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 11 49 53 113 11 49 53 113
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 11 10 21 11 10 21
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 39 53 92 39 53 92
รวมทั้งหมด 37 177 144 358 37 177 144 358