ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 22 36 17 33 108 194 209 142 120 3 668 216 245 159 153 3 776
บริหารธุรกิจ 22 36 17 33 108 47 100 76 77 3 303 69 136 93 110 3 411
บธ.บ.การจัดการ 27 43 41 50 3 164 27 43 41 50 3 164
บธ.บ.การตลาด 20 57 35 27 139 20 57 35 27 139
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 22 36 17 33 108 22 36 17 33 108
บัญชี 75 109 53 31 268 75 109 53 31 268
บช.บ.การบัญชี 75 109 53 31 268 75 109 53 31 268
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 72 72 72 72
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 72 72 72 72
ศิลปศาสตร์ 13 12 25 13 12 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 12 25 13 12 25
รวมทั้งหมด 22 36 17 33 108 194 209 142 120 3 668 216 245 159 153 3 776