ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 954 990 780 650 62 804 4,240 954 990 780 650 62 804 4,240
วิศวกรรมเครื่องกล 190 214 153 143 258 958 190 214 153 143 258 958
ปวส.ช่างยนต์ 32 31 12 75 32 31 12 75
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 24 19 29 30 19 121 24 19 29 30 19 121
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 26 19 14 18 106 29 26 19 14 18 106
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 102 72 105 99 127 505 102 72 105 99 127 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 60 62 122 60 62 122
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 6 9 18 3 6 9 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 385 372 310 265 34 277 1,643 385 372 310 265 34 277 1,643
ปวส.ไฟฟ้า 33 34 2 69 33 34 2 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 21 21 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 98 61 20 179 98 61 20 179
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 20 37 57 20 37 57
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 95 80 87 70 87 419 95 80 87 70 87 419
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 108 90 113 82 40 433 108 90 113 82 40 433
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 68 72 75 16 231 68 72 75 16 231
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 45 17 38 38 34 44 216 45 17 38 38 34 44 216
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 2 10 18 6 2 10 18
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 125 139 164 135 28 51 642 125 139 164 135 28 51 642
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 27 24 33 29 28 11 152 27 24 33 29 28 11 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 31 31 29 24 5 120 31 31 29 24 5 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 67 84 102 82 35 370 67 84 102 82 35 370
วิศวกรรมอุตสาหการ 254 265 153 107 218 997 254 265 153 107 218 997
ปวส.ช่างกลโรงงาน 25 30 1 56 25 30 1 56
ปวส.ช่างโลหะ 16 18 18 52 16 18 18 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 14 39 3 56 14 39 3 56
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 72 55 46 46 72 291 72 55 46 46 72 291
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 100 62 78 55 79 374 100 62 78 55 79 374
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 27 29 29 6 1 92 27 29 29 6 1 92
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 32 44 76 32 44 76
รวมทั้งหมด 954 990 780 650 62 804 4,240 954 990 780 650 62 804 4,240