ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 127 96 118 19 9 369 29 27 23 79 156 123 141 19 9 448
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 119 74 108 301 29 27 23 79 148 101 131 380
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 29 21 27 77 29 21 27 77
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 29 27 23 79 29 27 23 79
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 90 53 81 224 90 53 81 224
สหวิทยาการ 8 22 10 19 9 68 8 22 10 19 9 68
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 8 22 10 19 3 62 8 22 10 19 3 62
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 6 6 6 6
รวมทั้งหมด 127 96 118 19 9 369 29 27 23 79 156 123 141 19 9 448