ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 63 86 43 28 4 224 293 380 194 168 14 1,049 356 466 237 196 18 1,273
บริหารธุรกิจ 63 86 43 28 4 224 115 183 65 54 8 425 178 269 108 82 12 649
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 45 6 51 45 6 51
ปวส.การจัดการ 30 1 31 30 1 31
บธ.บ.การจัดการ 74 80 32 29 1 216 74 80 32 29 1 216
บธ.บ.การตลาด 41 28 33 25 127 41 28 33 25 127
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 63 86 43 28 4 224 63 86 43 28 4 224
บัญชี 116 142 72 67 5 402 116 142 72 67 5 402
ปวส.การบัญชี 32 2 34 32 2 34
บช.บ.การบัญชี 116 110 72 67 3 368 116 110 72 67 3 368
ศิลปศาสตร์ 62 55 57 47 1 222 62 55 57 47 1 222
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 23 23 26 15 87 23 23 26 15 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 39 32 31 32 1 135 39 32 31 32 1 135
รวมทั้งหมด 63 86 43 28 4 224 293 380 194 168 14 1,049 356 466 237 196 18 1,273