ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 49 39 40 26 5 159 49 39 40 26 5 159
วิทยาศาสตร์ 20 16 26 16 5 83 20 16 26 16 5 83
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 16 26 16 2 80 20 16 26 16 2 80
อุตสาหกรรมเกษตร 29 23 14 10 76 29 23 14 10 76
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 29 23 14 10 76 29 23 14 10 76
รวมทั้งหมด 49 39 40 26 5 159 49 39 40 26 5 159