ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 39 50 89 91 100 42 47 14 294 130 150 42 47 14 383
บริหารธุรกิจ 39 50 89 80 94 27 34 14 249 119 144 27 34 14 338
ปวส.การจัดการ 14 25 9 48 14 25 9 48
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 14 4 36 18 14 4 36
บธ.บ.การจัดการ 48 55 27 34 1 165 48 55 27 34 1 165
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 39 50 89 39 50 89
ศิลปศาสตร์ 11 6 15 13 45 11 6 15 13 45
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 6 15 13 45 11 6 15 13 45
รวมทั้งหมด 39 50 89 91 100 42 47 14 294 130 150 42 47 14 383